Author Archives: Aleš Chmelík

 • -

V roce 2018 se prostavělo 502 miliard

Category : zpravodajství

Firmy provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard Kč. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval Jihomoravský kraj.

Stavební práce v loňském roce meziročně vzrostly o 10,7 % a překonaly hodnotu 500 miliard korun.

Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce mimo území České republiky tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla a často také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů.

Nejvíce stavebních příležitostí je v Praze a některé podniky zde odpracují značnou část svých zakázek. Jedná se například o stavaře ze Středočeského nebo Libereckého kraje. Společnosti z Karlovarského kraje naopak mimo svůj region téměř necestují a řadí se k největším stavebním „patriotům“. Na území vlastního kraje v loňském roce provedly 80 % zakázek,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Pro veřejné zadavatele bylo v České republice v roce 2018 realizováno 114 mld. Kč, což je 42 % z celkového objemu vynaložených prostředků.Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov. Nejvíce bylo z veřejných zdrojů prostavěno v Praze (16,4 mld. Kč), dále pak následoval kraj Jihomoravský (15,7 mld. Kč) a Středočeský (14,0 mld. Kč). Podíl prací pro veřejné zadavatele se v jednotlivých regionech pohybuje od 28 % v Praze do 51 % na Vysočině a kraji Pardubickém. Svůj vliv může v jednotlivých oblastech sehrát i nedostatek zakázek ze soukromých zdrojů, takže podíl stavebních prací pro veřejné dodavatele je pak logicky větší než v oblastech s celkově vyšší investiční aktivitou všech subjektů.

Další nová data o stavebnictví naleznete na webu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr


 


 • -

Vloni se v ČR postavilo téměř 19 tisíc nových bytových budov

Category : zpravodajství

V roce 2018 se v České republice postavilo 18 666 nových bytových budov a v nich 29 657 bytů.

Počet dokončených bytů ve srovnání s minulým rokem vzrostl, a to jak v rodinných, tak i v bytových domech. Prostřednictvím nástaveb nebo úprav nebytových prostor v již stojících budovách vzniklo 3 535 bytů.

Dvě třetiny bytů byly dokončeny v rodinných domech. Na jejich výstavbu bylo vynaloženo 66 miliard korun. Náklady na výstavbu jednoho bytu činily 3,4 milionu korun.

Byty v rodinných domech se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1. Menších bytů bylo naprosté minimum. Obytná plocha se pohybovala od 20 m2 do 500-700 m2 a v průměru činila 91 m2. Výstavba jednoho rodinného domu trvala v průměru tři a půl roku a převažovala třída B energetické náročnosti.

Rodinné domy měly nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2018 bylo dokončeno 2 945 nových rodinných domů tohoto typu. Na celkové výstavbě se podílely šestnácti procenty, což je nejvíce od roku 1997,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Bytových domů se vloni dokončilo 373 a jejich výstavba stála 22 miliard korun. Bytů v nich bylo celkem 10 305. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu činily 2,1 milionu korun a na jeden dům připadalo v průměru 28 bytů. Také v kategorii bytových domů převažovala energetická třída B.

Detailnější informace o dokončených bytech naleznete na webu ČSÚ:  
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr • -

Výkup nemovitostí a zpětný leasing nemovitostí

Category : zpravodajství

Řešíte finanční problémy nebo exekuci a nechcete přijít o nemovitost? Potřebujete peníze? Pak je projekt Výkup nemovitostí s možností zpětného odkupu určen právě Vám.

 

Jak funguje projekt Výkup nemovitostí:

 • financování klienta prostřednictvím odkupu jeho nemovitosti, její zpětný pronájem s možností odkupu zpět
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu

 

Komu je určen projekt Výkup nemovitostí:

 • každému, kdo vlastní nemovitost bez rozlišení zda je fyzickou nebo právnickou osobou
 • v bance jste nedostali úvěr a potřebujete finanční prostředky
 • na nemovitosti váznou exekuce a zástavy které nepřevyšují 60 % hodnoty nemovitosti
 • hrozí Vám dražba nemovitosti
 • hrozí Vám exekuce, převedenou nemovitost exekutor nepostihne
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu
 • jste v insolvenčním řízení a zajištěný věřitel uplatňuje zpeněžení zajištěné nemovitosti
 • potřebujete vyřešit oddlužení nemovitosti

 

Co vše je potřeba k vyřízení:

 • občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku
 • soupis závazků váznoucích na nemovitosti – můžeme zajistit na základě plné moci
 • odhad nemovitosti – ocenění můžeme vypracovat sami a zdarma

 

Průběh procesu:

 • Na základě kupní smlouvy jsou postoupena vlastnická práva k nemovitosti na investora. Kupní cena je následně uhrazena na bankovní účet určený Vámi, případně hotovostně. V případě závazků, je část kupní ceny hrazena věřitelům na úhradu Vašich dluhů.
 • Uzavřením předkupního práva, které se zapíše do katastru nemovitostí, můžete využít zpětný odkup nemovitosti za předem domluvených podmínek, tj. do kdy je možné využít zpětný odkup a za jakou kupní cenu
 • Podepsáním nájemní smlouvy užíváte nemovitost jako doposud. Nájemce hradí investorovi měsíční nájemné odpovídající výši v místě obvyklém. Jako doposud hradíte dál zálohy za služby spojené s nemovitostí, jako je elektřina, voda, teplo, fond oprav apod.

 


Jak funguje výkup nemovitostí v praxi?

Pokud se rodina nebo jednotlivec dostane na kraj dluhové pasti, existuje řešení. 

Pro začátek je třeba říci, že celková výše dluhů nesmí převyšovat hodnotu nemovitostí v majetku.

 

Uvedeme příklad:

Mám dům na předměstí města, jehož hodnota je 5 milionů korun. Na domě vázne hypotéka, na které zbývá doplatit 2,5 milionu korun, tedy polovina hodnoty dluhu. Rodina má ale ještě další závazky v podobě leasingu na auto ve výši 500 tisíc korun (měsíční splátka 15 tisíc) a spotřebitelský úvěr ve výši 200 tisíc s měsíční splátkou 5 tisíc korun. Celkově rodina na splátkách platí přes 30 tisíc korun a nezbývá jí na běžný provoz domácnosti, který odhadují na 15 až 20 tisíc měsíčně. Vzhledem k tomu, že jejich celkové dluhy dosahují zhruba 3,2 milionu a hodnota nemovitosti je 5 milionů, můžou se ze spletité situace vyvázat odkupem nemovitosti.

Jak to probíhá?

Investor vyplatí všechny vzniklé dluhy – hypotéku, leasing a spotřebitelský úvěr, vezme si nemovitost do zástavy, sníží měsíční splátky rodině na zhruba 10 tisíc korun a v domě je nechá bydlet na základě nájemní smlouvy. Zároveň se zaváže, že kdykoliv rodina bude chtít dům zpět, odprodá jim nemovitost za zbývající dlužnou částku. Zpětný leasing totiž můžete kdykoliv ukončit a převést nemovitost zpět do svého vlastnictví.

Tento produkt zatím na českém trhu není příliš rozšířený. Je to škoda především pro ty, kteří o této možnosti nevěděli – nemovitost jim pak byla zabavena, prodána za nižší částku a výtěžek z aukce ani nepokryl celkové závazky. Ve výsledku tak nemají dům a zároveň ještě musí splácet staré dluhy. Reverzní leasing nemovitosti by v takovém případě vše jednoduše a hlavně rychle vyřešil.


Pokud by jste chtěli využít naší službu – Výkup nemovitostí nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte naší společnost:

 • MAGNET REALIT s.r.o.
 • Mob: 725 632 529
 • E-mail: info@firmamagnet.cz

 

 


 • -

V obcích se začnou stavět byty z dotačního programu Výstavba

Category : zpravodajství

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí nový dotačně – úvěrový program Výstavba. Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení. Žádosti bude přijímat Státní fond rozvoje bydlení příští týden od 20. května.

 

Státní fond rozvoje bydlení bude přijímat žádosti a vzhledem k tomu, že se nejedná o časově omezenou výzvu na podání o žádosti, obce budou mít čas si všechny náležitosti důkladně prostudovat. Tímto programem reagujeme na kritickou situaci v některých regionech a na nutnost přijít s rychlým, přímočarým řešením, na zlepšení dostupnosti bydlení. Jak bylo již mnohokrát zmiňováno, smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru a nemusí se jednat ani o výstavbu na zelené louce, ale možná je i rekonstrukce stávajících objektů. Sociální byty budou určeny skutečně pro ty potřebné a možnost využití dostupného bydlení bude dle obce. Právě obce vědí nejlépe, kdo u nich žije a kdo tuto pomoc nejvíce potřebuje. Může se tedy jednat například o seniory či o matky samoživitelky,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nový program Výstavba budou moci využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb. Pro letošní rok má  Státní fond rozvoje bydlení připravenu celkem jednu miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč).
 
Informace o způsobu podání žádosti včetně povinných náležitostí a podmínky výzvy žadatelé v nejbližších dnech naleznou na www.sfrb.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj / Tisková zpráva


 


 • -

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME NEMOVITOSTI

Category : zpravodajství

Pro investiční skupinu, se kterou dlouhodobě spolupracujeme hledáme tyto nemovitosti: 

 

 • Činžovní – nájemní domy i v horším stavu

 • Komerční budovy

 • Výrobní areály s výnosem

 • Pozemky pro developerskou výstavbu – bytovou i komerční. Možno i s projektem 

 

Lokalita: Investor upřednostňuje Prahu a krajská města

Výše investice: Není omezena.


Dále pro naše klienty hledáme: 

 

 • Rodinný dům

 • Lokalita: Jenišov nebo Hory u Jenišova
 • Chatu v blízkosti vodní plochy, kde se dají chytat ryby

 • Lokalita: Velký Rybník nebo podobná oblast vhodná k rybářské rekreaci
 • Pozemek určený pro komerční výstavbu / logistické centrum

 • Lokalita: Celá Česká republika

 


V případě vašeho zájmu o spolupráci při prodeji vaší nemovitosti kontaktujte jednatele firmy

 • MAGNET REALIT s.r.o.
 • Aleš Chmelík
 • MOB: 725 632 529
 • E-MAIL: info@firmamagnet.cz

 


 • -

Ekonomice se daří – HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,5 %

Category : zpravodajství

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,5 %.

České ekonomice se dařilo i na počátku roku 2019.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost 1) byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,5 %.

Hlavními faktory růstu HDP v 1. čtvrtletí byla zahraniční poptávka a spotřeba domácností. Pokračoval dynamický růst tvorby hrubého fixního kapitálu. K tvorbě hrubé přidané hodnoty přispěl nejvíce zpracovatelský průmysl, jenž se tak opět po roce stal dominantním faktorem růstu tuzemského hospodářství. Nadále se dařilo většině odvětví služeb a také stavebnictví.

Zaměstnanost 2) byla v 1. čtvrtletí o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 1,4 %. V počtu zaměstnaných osob tak opět zvýšila své historické maximum v časové řadě od roku 1993.


1) Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
2) V pojetí národních účtů.

Zdroj: Český statistický úřad