PRODEJ SAMOOBSLUŽNÝCH ČERPACÍCH STANIC

Dodáváme: Samoobslužné čerpací stanice pro automatický výdej pohonných hmot

Koncepce automatického zařízení pro vydávání kapalin se zrodila v souladu s požadavky na moderní, flexibilní, provozně bezpečné a k životnímu prostředí šetrné vydávání paliva s minimálními požadavky na stavební práce. Automatické zařazení na výdej paliva AVK01 (dále jen AZVP) je výsledkem společného vývoje zajišťovaný výrobcem Petrocard Czech s.r.o., Česká republika v úzké spolupráci s předními českými odborníky. Naše společnost Magnet Realit s.r.o., jako obchodní partner nabízí AZVP zařízení pro přímého odběratele.

 

AZVP je moderní samoobslužné zařízení určené pro jednoproduktový nebo, je-li použita dělená nádrž, dvouproduktový výdej/prodej pohonných hmot (PHM). Veškeré technologické vybavení je umístěno ve speciálním přepravním kontejneru, což umožňuje snadnou přepravitelnost a rychlé uvedení do provozu. Výdej a prodej PHM je samoobslužný s bezhotovostní úhradou odebraného množství PHM. Stanice je dálkově řízena a sledována, je možné vytvářet libovolně velkou síť řízenou z jednoho centra.

 

Možnosti použití AVK:

 • k rozšíření poskytovaných služeb (centrální parkoviště, nákupní střediska, atd.).
 • v oblastech s nedostatečnou hustotou klasických čerpacích stanic pohonných hmot
 • pro přístavy, stavební a dopravní firmy
 • pro železniční provoz
 • pro státní správu a samosprávu při řešení krizových situací (oblasti postižené katastrofami, povodňové a poválečné stavy)
 • pro bezpečnostní sbory – armádu a policii (zajištění pohonných hmot v krizových oblastech)
 • v rámci vnitropodnikového zásobování palivy

 

Výhody AVK:

 • snadná přepravitelnost – celé zařízení je umístěno v přepravním kontejneru
 • nejedná se o stavbu, ale výrobek
 • minimální stavební náročnost
 • snadné a rychlé uvedení do provozu
 • velmi nízké provozní náklady
 • rychlá návratnost investovaných prostředků
 • napájení z běžné jednofázové elektrické rozvodné sítě 230V
 • samoobslužný provoz, bezhotovostní platby
 • průběžná kontrola zařízení dálkovými přenosy informací o stavu AVK
 • snadnější dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami o ochraně životního prostředí a ochraně vod
 • maximální bezpečnost provozu
 • certifikace celého zařízení podle předpisů EU

TECHNICKÝ POPIS

Přemístitelná čerpací stanice AVK je tvořena:

 • speciálním kontejnerem s vloženou nebo integrální nádrží
 • vyrovnávacím rámem
 • plnicím a výdejním zařízením umístěným přímo v kontejneru
 • modulem řízení a dohledu
 • pojezdovou a manipulační vozovkou (popř. úkapovým platem) s integrovanou čističkou zachycující případné úkapy při manipulaci s PHM
 • zastřešením manipulační plochy s osvětlením

 

Speciální kontejner je základním nosičem – přepravním obalem. Zároveň tvoří záchytnou jímku pro případ netěsností nádrže nebo potrubí a uzavřený prostor chráněný samočinným hasicím zařízením.

Vnitřní nádrže lze předělit pro výdej dvou produktů.

Nádrže AVK nejsou mobilní, ale ve vyprázdněném stavu jsou přemístitelné (neslouží pro přepravu PHM).

Vyrovnávací rám zajišťuje vyrovnání terénních nerovností v místě instalace speciálního kontejneru.

Výdej PHM je zajištěn modulem výdeje uloženým uvnitř kontejneru. AVK je certifikován jako výdejní stojan s možností oboustranného výdeje benzínu a motorové nafty.

 

Objemové, hmotnostní a rozměrové údaje jednotlivých verzí AVK a příslušenství

Název položky Prázdná
hmotnost [kg]
Rozměry (d×vך) [mm]
Kontejner typu ISO 1D, provozní objem 5200 nebo 9000 l 4800 2991×2438×2438
Kontejner typu ISO 1CC, provozní objem 9975 nebo 21 000 l 9100 6058×2591×2438
Kontejner typu ISO 1BB, provozní objem 35 000 l 12500 9125×2591×2438
Zastřešení pro osobní motorová vozidla 995 6378×3216
Zastřešení pro nákladní motorová vozidla 1060 6358×3216
Zastřešení pro železnice 30 1200×700
Manipulační plocha pro osobní motorová vozidla 3827 10100×184×3200
Manipulační plocha pro nákladní motorová vozidla 5980 9527×140×5000
Manipulační plocha pro železnice 2109 4059×213×2797
4058×213×1404
4059×213×3184
Vyrovnávací rám AVK 399 6056×363×2475

 

Kontejner, ve kterém je AVK umístěn, musí stát na vyrovnané a zpevněné ploše o následujících parametrech:

 

Únosnost [kg/m2] Rovinnost [°] Odchylka [%]
> 850 < 1,0 < 0,5

 

Parametry napájení AVK el.proudem:

 

Jmenovité napětí [VAC] Jmenovitý proud [A] Příkon [kVA] Nárazový proud [A] Kmitočet [Hz]
230 ±5 % < 20 3 < 30 @230 VAC 50
Proudová soustava: 1N + PE AC 50Hz 230 V TN –S

 

Ochrana před elektrickým proudem provedena dle ČSN 332000-4-41, čl. 413.1.3 samočinným odpojením od zdroje, zvýšená pospojováním a proudovým chráničem. K elektropřípojce musí být přiložena zpráva o provedené revizi. Tlačítko STOP v místě připojení.

 

Požadavky na datové připojení

Základním požadavkem je stabilní internetové připojení. Jako nejvýhodnější a nejspolehlivější se v provozu osvědčilo ADSL. Je také možno použít přenosů pomocí GPRS.

 

Odstupové a bezpečné vzdálenosti

 

 1. Pro výdejní stojan dle ČSN 650202: 6,5m od osy výdejního stojanu
 2. Pro stáčecí stanoviště (místo) hořlavých kapalin dle ČSN 65 0202: 10 m při stáčení
 3. Výdejní stojany musí být minimálně 5 m od kanalizačních vpustí, vodních toků a podzemních objektů.

 

Základní verze čerpacích stanic

 1. Vnitropodnikové stanice pro výdej jednoho druhu PHM:
provozní objem v l typ nádrže rozměry v mm výdej PHM
5 200 vložená 2991 x 2438 x 2438 jednostranný
9 000 integrální 2991 x 2438 x 2438 jednostranný
9 975 vložená 6058 x 2438 x 2438 jednostranný
21 000 integrální 6058 x 2591 x 2438 jednostranný i oboustranný
35 000 integrální 9125 x 2591 x 2438 jednostranný i oboustranný

 

 1. Veřejné stanice s dělenými nádržemi (pro výdej 2 druhů PHM):
provozní objem v l typ nádrže rozměry v mm výdej PHM
21 000 integrální 6058 x 2591 x 2438 jednostranný i oboustranný
35 000 integrální 9125 x 2591 x 2438 jednostranný i oboustranný

 

Základní varianty mohou být upraveny na základě specifických požadavků zákazníků.

Příslušenství

 • Pojezdová vozovka (manipulační plocha) s integrovaným filtračním systémem. Provedení pro nákladní vozidla (vč. autocisteren) a pro osobní vozy.
 • Zastřešení včetně osvětlení
 • Bezpečnostní kamerové systémy
 • Cenové totemy

III. Bezpečnost provozu AVK a ochrana životního prostředí

Vnitřní prostor kontejneru je nepřetržitě monitorován čidly úniku kapaliny a vzniku nebezpečné koncentrace par hořlavých kapalin. Při úniku kapaliny je signál z čidel ihned odeslán pomocí dálkových přenosů do centrály nebo do servisního střediska a stanice se automaticky odstaví z provozu.

Stání dopravních prostředků při čerpání PHM z přemístitelné čerpací stanice AVK umožňuje manipulační plocha – pojezdová vozovka (technické řešení je chráněno patentem). Průjezd přes tuto plochu zajišťují šikmé nájezdy. V manipulační ploše je umístěna dvoustupňová čistička ropných produktů, které mohou uniknout při manipulaci s PHM. Stav filtrů čističky je dálkově monitorován. V případě zanesení filtrů 1. stupně je upozorněn správce AVK na nutnost jejich výměny. Do té doby plní funkci čističky filtry 2. stupně. Manipulační plocha je nové technické řešení, které plní současně funkci záchytné jímky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 311/2006 Sb.

Ochranu zákazníků před nepříznivým počasím a současně osvětlení pojezdové vozovky poskytuje zastřešení, které (stejně jako stěny vlastního AVK) poskytuje možnost informačního a reklamního využití.


Provozní vlastnosti a požadavky

Stanice AVK ke svému provozu potřebuje zdroj elektrického proudu 230 V / 50Hz. Je vybavena záložním agregátem aktivovaným automaticky v případě výpadku dodávek elektrické energie ze sítě.

V kontejneru je umístěn samočinný hasicí systém, jehož spuštění je nezávislé na provozu stanice AVK a zdroji elektrického proudu.

Veškeré vstupy do stanice mohou být opatřeny kontaktními čidly a nepřetržitě monitorovány přes řídicí elektronickou jednotku. Při otevření kteréhokoliv otvoru je AVK okamžitě automaticky odstaven z provozu. Výjimkou je pouze plnění nádrže, které se provádí na základě identifikační karty dodavatele PHM. I v tomto případě je výdej PHM ze stanice zastaven. Servisní víka modulu elektroniky a hydrauliky jsou navíc opatřena zámky.

Při neoprávněném vniknutí do stanice AVK (otevření AVK bez identifikační karty dodavatele PHM nebo servisní organizace, násilné vniknutí) je okamžitě vyhlášen poplach. Signál o napadení je zaslán na místo určené provozovatelem (dispečink, policie apod.).

Řízení a správa AVK probíhá přes internetové rozhraní. Zabezpečení všech přenosů je provedeno HTTPS protokolem (používán pro přenosy v bankovní síti).

Správce sítě AVK je nepřetržitě a automaticky informován o stavu jednotlivých stanic v celé síti AVK z jednoho centra. Provozovatel má celkový přehled o provozním stavu stanice. Jeho zodpovědní pracovníci (nebo pracovníci smluvního dodavatele PHM) jsou s dostatečným předstihem upozorňováni na nutnost doplnění PHM do provozní nádrže automatu. Pomocí řízení na dálku má správce možnost stanici zapnout či vypnout, nastavovat prodejní ceny atd. AVK umožňuje nastavit na každou identifikační (odběrovou) kartu specifické podmínky odběru (např. nastavit zvýhodněné ceny pro osoby určené provozovatelem). Škála možností obchodního využití AVK je široká.

Stanici AVK lze na přání zákazníka vybavit kamerovým monitorovacím systémem. Vzhledem ke skutečnosti, že od samého počátku byl systém AVK konstruován jako bezobslužný, jsou veškeré materiály, které jsou ve styku s vnějším prostředím, provedeny v úpravě odolné vůči vandalismu.


Samoobslužný výdej/prodej pohonných hmot (PHM) z AVK

Samoobslužný výdej/prodej PHM je rychlý, bezpečný a komfortní. Zákazník se obslouží sám přes tank – automat a dotykový displej, který zákazníkovi umožňuje snadnou orientaci.

 

Tankování může probíhat:

 1. na vnitřní lokální karty vydané provozovatelem nebo
 2. na bankovní karty (VISA, MASTER Card)

V obou případech probíhá tzv. autorizace tankování. U bankovních karet je zadána maximální částka (limit) v Kč, za kterou se bude tankovat. Po zadání pinu na bankovním terminálu je ověřeno, že tato částka je k dispozici na účtu klienta a poté je povoleno tankování. Zákazníkovi je ovšem odečtena pouze částka za skutečně natankované palivo. Samozřejmostí je možnost tisku dokladu o tankování.

 

Výhody samoobslužného tankování

 • eliminace natankování bez placení
 • bezpečné bezhotovostní operace
 • rychlost a příjemné rozhraní pro zákazníka
 • atraktivní cena za pohonné hmoty
 • nonstop dostupnost
 • přehled při tankování na lokální karty:
  1. o vozidlech
  2. o řidičích
  3. o spotřebě PHM u jednotlivých vozidel

Certifikace

Komplexní posouzení bezpečnosti celého Automatu výdeje kapalin AVK 01… a shody s předpisy platnými v ČR a EU provedl Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik Ostrava-Radvanice (FTZÚ), který je jediným zkušebním ústavem v ČR, zabývajícím se zařízeními používanými v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento státní ústav je akreditován pro celou EU a jeho rozhodnutí v oblasti bezpečnosti jsou vysoce uznávána v celé EU a respektována i v ostatních částech světa. FTZÚ náš výrobek po dobu jednoho a půl roku testoval, posuzoval jeho bezpečnost a shodu s předpisy platnými v ČR. Po vstupu ČR do EU i s předpisy platnými v EU.

Na základě těchto zkoušek byl pak přenosný čerpací stroj AVK 01… v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů certifikován podle Směrnice 94/9/EC a byl vydán ES-certifikát č. FTZÚ 05 ATEX 0235.

Označení CE na stanoveném výrobku dle § 13 odst.3 zákona č. 22/1997 Sb. vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech na něj se vztahujících nařízeních vlády.

Celý přenosný čerpací stroj AVK je metrologicky ověřen jako výdejní stojan pohonných hmot a má ES certifikát typu SK 11 – 022 MI-005, který vydala Slovenská legálna metrológia, n.o. a má platnost v rámci EU i ve vybraných částech světa.

Přizpůsobitelnost místním podmínkám, snadnost instalace, automatizace obsluhy, vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti, tak by se stručně daly shrnout přednosti, které zákazníkům nabízejí moderní přemístitelné čerpací stanice řady AVK.

CENA SAMOOBSLUŽNÉ ČERPACÍ STANICE: Ta se odvíjí od více faktorů, proto se nedá stanovit univerzální ceník. Cena se tvoří na základě nezávazné poptávky, kterou si může každý zákazník nechat vypracovat podle konkrétních parametrů požadované stanice.

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se přenosných, samoobslužných čerpacích strojů AVK, kontaktujte naší společnost.